HomeProjekty Comenius

Comenius - Cele projektu

"Kazdy uczeń jest Gołębiem Pokoju"

Głównym celem projektu jest uwrażliwienie naszych uczniów na sprawę POKOJU, a ponieważ charakter człowieka kształtuje się przede wszystkim w czasie jego młodości, my nauczyciele, musimy zwrócić szczególną uwagę na ten temat, aby zapewnić naszym dzieciom życie w pokoju.

Osiągnięcie  tego celu jest możliwe dzięki realizacji następujących celów szczegółowych:

  • Poznawanie różnych poglądów na sprawę pokoju poprzez analizę historii narodu. Te badania pomogą uczniom zrozumieć starania narodów mające na celu zachowanie pokoju i niedopuszczenie do wojny. Rezultatem oczekiwanym jest wniosek, że POKÓJ jest jednym z podstawowych elementów człowieczeństwa i był pragnieniem wielu narodów w ciągu minionych wieków.
  • Zwrócenie uwagi na słowa przywódców państw, wielkich polityków, pisarzy, poetów, itp., które podkreślają znaczenie przedmiotu naszych badań, co pozwoli uczniom lepiej zrozumieć rangę problemu, będą mogli poznać poglądy na temat pokoju ludzi, którzy tworzyli naszą historię. Nauczyciele będą łączyć treści pokojowe na różnych przedmiotach, co z kolei podniesie świadomość nauczycieli i uwrażliwi ich na sprawę POKOJU.
  • Odkrywanie negatywnych skutków wojen poprzez przykłady z historii. Dzięki przykładom i prawdziwym opowieściom z naszych dziejów uczniowie będą mogli lepiej uświadomić sobie tragiczne skutki wojen. Konkretne przykłady wywierają duże wrażenie na człowieku, więc nasze badania będą rozwijać antywojenny światopogląd wśród młodych ludzi.
  • Zaprezentowanie międzynarodowych organizacji działających na rzecz pokoju wzbogaci zasób informacji uczniów i uświadomi znaczenie i powagę naszych działań. To, czego dowiemy się o pracy organizacji pokojowych będzie swego rodzaju przewodnikiem zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. Jest wiele ludzi w naszych społecznościach, którzy chcą zrobić coś dla szerzenia pokoju na świecie. Zadaniem uczniów, po uprzednim zapoznaniu się z działalnością organizacji pokojowych, będzie poinformowanie tych ludzi, jakie mogą podjąć działania.
  • Przestudiowanie przesłania uniwersalnych religii związanego z pokojowym nastawieniem do innych ludzi, odegra znaczną rolę w przekonywaniu młodzieży do aktywnego uczestnictwa w naszym projekcie. Na całym świecie ludzie wyznają różne religie. Niektórzy są muzułmanami, inni chrześcijanami, jeszcze inni żydami. Ale kiedy spojrzymy w samo sedno tych religii, widzimy, że podstawą każdej z nich jest życie bez wojen, życie w braterstwie. Ze względu na nasze przekonania religijne unikamy takich działań, które są niezgodne z naszą religią. Tak więc zebranie i przypomnienie uczniom i innym ludziom tych istotnych informacji, które leżą u podstaw naszych religii, będzie miało szczególnie korzystny wpływ na wychowanie młodych ludzi do życia w pokoju.
  • Rozwijanie świadomości konieczności życia w pokoju. Nauczyciele odgrywają znaczną rolę w kształtowaniu charakterów swoich uczniów. Dlatego też nauczyciele różnych przedmiotów powinni podkreślać znaczenie i potrzebę życia bez konfliktów burzących pokojowe współistnienie. Muszą przedstawić tragiczne skutki wojen i tworzyć obraz wymarzonego życia w pokojowo nastawionym świecie. Takie płynące z różnych stron przesłanie będzie oczywiście przyswajane przez uczniów i będzie kształtować ich charakter.
  • Rodzice również powinni być poinformowani o wychowywaniu ich dzieci zgodnie z założonymi przez nas celami. Wierzymy, że żaden ojciec ani matka nie pragnie dla swojego dziecka życia wojownika, życia w świecie uwikłanym w wojny, ale nie są świadomi tego, że pokojowe podejście do życia wymaga kształtowania takiej postawy w młodym człowieku. W ramach projektu będziemy również informować rodziców, jak świadomie wychowywać dzieci do pokojowego życia.

Szeroka integracja tematu w ramach programu nauczania. Tytuł i cele projektu są nieodłączna częścią edukacji, a co za tym idzie łatwo jest wprowadzać je na jakichkolwiek przedmiotach. Ale zazwyczaj ignorujemy ten temat. W ramach naszego projektu chcemy przypomnieć nauczycielom jak ważne jest wychowanie młodych ludzi wrażliwych na sprawę pokoju i  wesprzeć ten proces.

 

Polecamy