HomeRada Rodziców

Fundusz Rady Rodziców

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZU RADY RODZICÓW

 

§ 20

Rada gromadzi fundusz o którym mowa w § 2 pkt 4 z następujących źródeł:

1) składek rodziców
2) darowizn
3) innych źródeł

§21

1. Do podejmowania pieniędzy z konta Funduszu, o którym mowa w § 2 pkt 4 upoważnieni są:
1) Przewodniczący
2) Skarbnik Rady

2. Kwoty podejmowanych pieniędzy oraz ich przeznaczenie określa Prezydium, w ramach zasad ustalonych przez Radę.

3. Środki Funduszu przeznaczane są w szczególności na:

1) szkolną działalność w zakresie:

a) kultury,
b) rozrywki,
c) krajoznawstwa i turystyki

2) wsparcie finansowe statutowej działalności szkoły,
3) inne zadania każdorazowo określone przez Radę.

 

Polecamy